Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
field_academy_almere [2021-12-23 10:55] cockyfield_academy_almere [2021-12-29 10:37] (current) 213.127.39.64
Line 10: Line 10:
    * De rechten voor natuur hebben een symbolische waarde: ze weerspiegelen een holistische kijk op de wereld, waarin mens en natuur als intrinsiek verbonden en van elkaar afhankelijk worden gezien.     * De rechten voor natuur hebben een symbolische waarde: ze weerspiegelen een holistische kijk op de wereld, waarin mens en natuur als intrinsiek verbonden en van elkaar afhankelijk worden gezien. 
     Wereldwijd worden steeds meer natuurlijke entiteiten erkend als rechtspersoon: bossen, rivieren en bergen. Een juridische revolutie, waarin de natuur niet langer wordt gezien als een object van eigendom, maar als een subject met intrinsieke waarde dat vertegenwoordigd kan worden bij de rechter.(nieuwsbrief ambassade noordzee 17 dec 2021)     Wereldwijd worden steeds meer natuurlijke entiteiten erkend als rechtspersoon: bossen, rivieren en bergen. Een juridische revolutie, waarin de natuur niet langer wordt gezien als een object van eigendom, maar als een subject met intrinsieke waarde dat vertegenwoordigd kan worden bij de rechter.(nieuwsbrief ambassade noordzee 17 dec 2021)
- * it takes a lifetime to listen to the land +  * it takes a lifetime to listen to the land 
-* you are part of an environment +  * you are part of an environment 
-* an unfolding learning proces +  * an unfolding learning proces 
-* the law of two feet are essential +  * the law of two feet are essential 
-*het constant meebewegen met de environment is een skill +  *het constant meebewegen met de environment is een skill 
-* discussion are important +  * discussion are important 
-* and also the flow of a day +  * and also the flow of a day 
-*veldwerk= in contact met verandering, complexitiet +  *veldwerk= in contact met verandering, complexitietniet praten over iets, maar in aanwezigheid van iets 
-niet praten over iets, maar in aanwezigheid van iets +  * we praten ene dneken heel anders in aanwezighied van ... 
-* we praten ene dneken heel anders in aanwezighied van ... +  *freedom from the known 
-8freedom from the known +  * the living planet has a voice 
-* the living planet has a voice +  * life is about interralation-ships 
-* life is about interralation-ships +  * a soul is always independant 
-* a soul is always independant +  * land is what the world is, instead of using it as a metfor 
-* land is what the world is, instead of using it as a metfor +  * the amateur is outside of all hierachies, comes from amre, is motivated only by love ( source critical art ensembele) 
-* the amteur is outside of all hierachies, comes from amre, is motivated only by love ( source critical art ensembele) +  *co-learning 
-*co-learning +  * 1000 plateaus 
-* 1000 plateaus +  * the field acdemy connects knowledges and practises from different backgrounds together 
-* the field acdemy connects knowledges and practises from different backgrounds together+  * How to decolonize knowledge to bring mre plural visions. 
 +  * practice - repetition 
 +  * how to build on paradigms to esthablish a differtent realtionship between men and the environment... 
 +  * every body has a different emphasis. 
 +  * 
  
  
  
  • field_academy_almere.1640256928.txt.gz
  • Last modified: 2021-12-23 10:55
  • by cocky