Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
field_academy_almere [2021-10-19 10:13] cockyfield_academy_almere [2021-12-29 10:37] (current) 213.127.39.64
Line 8: Line 8:
    *Gereedschap voor een ontmoeting. Workshop met scenograaf Tim Vermeulen worden bezoekers uitgenodigd mee te bouwen aan een fysieke plek vorm waar luisteren naar niet-mensen centraal staat?    *Gereedschap voor een ontmoeting. Workshop met scenograaf Tim Vermeulen worden bezoekers uitgenodigd mee te bouwen aan een fysieke plek vorm waar luisteren naar niet-mensen centraal staat?
    *Rights of Nature. Case-studies from six continents    *Rights of Nature. Case-studies from six continents
 +   * De rechten voor natuur hebben een symbolische waarde: ze weerspiegelen een holistische kijk op de wereld, waarin mens en natuur als intrinsiek verbonden en van elkaar afhankelijk worden gezien. 
 +    Wereldwijd worden steeds meer natuurlijke entiteiten erkend als rechtspersoon: bossen, rivieren en bergen. Een juridische revolutie, waarin de natuur niet langer wordt gezien als een object van eigendom, maar als een subject met intrinsieke waarde dat vertegenwoordigd kan worden bij de rechter.(nieuwsbrief ambassade noordzee 17 dec 2021)
 +  * it takes a lifetime to listen to the land
 +  * you are part of an environment
 +  * an unfolding learning proces
 +  * the law of two feet are essential
 +  *het constant meebewegen met de environment is een skill
 +  * discussion are important
 +  * and also the flow of a day
 +  *veldwerk= in contact met verandering, complexitiet, niet praten over iets, maar in aanwezigheid van iets
 +  * we praten ene dneken heel anders in aanwezighied van ...
 +  *freedom from the known
 +  * the living planet has a voice
 +  * life is about interralation-ships
 +  * a soul is always independant
 +  * land is what the world is, instead of using it as a metfor
 +  * the amateur is outside of all hierachies, comes from amre, is motivated only by love ( source critical art ensembele)
 +  *co-learning
 +  * 1000 plateaus
 +  * the field acdemy connects knowledges and practises from different backgrounds together
 +  * How to decolonize knowledge to bring mre plural visions.
 +  * practice - repetition
 +  * how to build on paradigms to esthablish a differtent realtionship between men and the environment...
 +  * every body has a different emphasis.
 +  * 
 +
 +
 +
  • field_academy_almere.1634638389.txt.gz
  • Last modified: 2021-10-19 10:13
  • by cocky