|

Ⰰⰰ Ⰱⰱ Ⰲⰲ Ⰳⰳ Ⰴⰴ Ⰵⰵ Ⰶⰶ
ⰰⰸⱏ ⰱⱆⰽⱏⰹ ⰲⱑⰴⱑ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰹ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰶⰹⰲⱑⱅⰵ
Azъ Buky Vědě Glagoli Dobro Jestъ Živěte
А Б В Г Д Є/Е/Э Ж
A B V G D E Ž
[ɑ] [b] [ʋ] [ɡ] [d] [ɛ] [ʒ]
1 2 3 4 5 6 7
Ⰷⰷ Ⰸⰸ Ⰹⰹ/Ⰺⰺ Ⰻⰻ Ⰼⰼ Ⰽⰽ Ⰾⰾ
ⰷⱑⰾⱁ ⰸⰵⰿⰾⰰ ⰹⰶⰵ ⰼⰵⱃⰲⱐ ⰽⰰⰽⱁ ⰾⱓⰴⰹⰵ
Dzělo Zemlja Iže I Djervь Kako Ljudie
Ѕ З И/Й І/І Ћ/Ђ К Л
Dz Z I I Dj K L
[dz] [z] [i/j] [i/j] [dʑ] [k] [l/ʎ]
8 9 10 20 30 40 50
Ⰿⰿ Ⱀⱀ Ⱁⱁ Ⱂⱂ Ⱃⱃ Ⱄⱄ Ⱅⱅ
ⰿⱏⰹⱄⰾⰹⱅⰵ ⱀⰰⱋⱐ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰽⱁⰹ ⱃⱐⱌⰹ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱅⰲⱃⱐⰴⱁ
Myslite Našь Onъ Pokoi Rьci Slovo Tvrьdo
М Н О П Р С Т
M N O P R S T
[m] [n/ɲ] [ɔ] [p] [r] [s] [t]
60 70 80 90 100 200 300
Ⱆⱆ Ⱇⱇ Ⱈⱈ Ⱉⱉ Ⱋⱋ Ⱌⱌ Ⱍⱍ
ⱆⰽⱏ ⱇⱃⱐⱅⱏ ⱈⱑⱃⱏ ⱉⱅⱏ ⱋⱅⰰ ⱌⰹ ⱍⱃⱐⰲⱏ
Ukъ Frьtъ Xěrъ Otъ Šta Ci Črьvъ
У Ф Х Ѡ Щ Ц Ч
U F X O Št C/Ts Č
[u] [f] [x] [ɔ] [tʲ/ʃt] [ts] [tʃ]
400 500 600 700 800 900 1000
Ⱎⱎ Ⱏⱏ ⰟⰉⱏⰹ Ⱐⱐ Ⱑⱑ Ⱖⱖ Ⱓⱓ
ⱎⰰ ⱏⱃⱏ ⰵⰹⱃⱏⰹ ⱐⱃⱐ ⱑⱅⱐ
Ša Erъ Ery Erь Jatь Jo Ju
Ш Ъ Ы Ь Ѣ Ё Ю
Š Je Je Ja Jo Jo Ju
[ʃ] [ɯ] [ɨ] [ə] [æ/jɑ] [jo] [ju]
Ⱔⱔ Ⱗⱗ Ⱘⱘ Ⱙⱙ Ⱚⱚ Ⱛⱛ
ⱔⱄⱐ ⱗⱀⱄⱐ ⱘⱀⱄⱐ ⱙⱀⱄⱐ ⱚⰹⱅⰰ ⱛⰶⰹⱌⰰ
Ęsь Jęsь Ǫsь Jǫsь Thita Ižica
Ѧ/Я Ѩ Ѫ Ѭ Ѳ Ѵ
En Jen On Jon Th I
[ɛ̃] [jɛ̃] [ɔ̃] [jɔ̃] [θ] [ʏ/i]
  • glagolithic.txt
  • Last modified: 2024-05-27 09:05
  • by nik