Tegen het einde van 19e eeuw verkeerde de Nederlandse landbouw in een erbarmelijke toestand. Om deze reden werden er van overheidswege maatregelen getroffen om de levensvoorwaarden van de overwegend agrarische bevolken op een beter peil te brengen. Rond 1906 werden er diverse Rijkslandbouwleraren benoemd, die zich bezig hielden met het geven van adviezen aan boeren en tuinders.Zij hielden lezingen, organiseerden cursussen en andere activiteiten. Later ontwikkelde zich hieruit de Rijksland- en tuinbouwvoorlichtingsdienst.

http://edepot.wur.nl/49621

Daar waar we ons vroeger concentreerden op de verbetering van de productiemethoden en de producten moet er nu ook aandacht worden besteed aan milieuaspecten, het verder ontwikkelen van de biologische gewasbescherming en het reduceren van de chemische gewasbescherming, het beperken van uitspoeling, ja zelfs het beperken van residu’s lager dan de wettelijke normen…

http://www.proefstation.be/actueel-en-agenda/50-jaar-proefstation

Het Proefstation heeft als missie de productiesector van groenten te ondersteunen in het streven naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame positie via praktijk en toegepast onderzoek. Ook ondernemen zij activiteiten om kennisdoorstroming en voorlichting te bevorderen.

http://watetenwemorgen.be/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=269

De nationale proeftuin: http://www.denationaleproeftuin.nl/

Even though historically a “proeftuin” or “test-garden” meant literally a garden to test growing techniques, different combinations of ingredients and other horticultural/farming investigations, in Dutch it has become a more generic term for a place to experiment (with anything)….

  • proefstations.txt
  • Last modified: 2014-07-15 09:12
  • by maja